GDPR

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

 1. totožnost a kontaktní údaje správce: SAB servis, s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město,
  Jungmannova 748/30, PSČ 11000, IČO: 24704008, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl
  C, vložka 167427;
  kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Miroslav Švenda, Jánský vršek 323/13,
  118 00 Praha 1 – Malá Strana, e-mail: svenda@sabservis.cz, tel.: +420 257 223 191.
 2. účely zpracování osobních údajů:
  a. poskytování služeb spočívajících ve zprostředkování uzavírání smluv, zejména zprostředkování
  pojištění, poskytování investičních služeb, zprostředkování spotřebitelských úvěrů;
  b. plnění zákonných povinností správce jako investičního zprostředkovatele, samostatného
  zprostředkovatele a samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru vyplývajících
  ze zvláštních předpisů (např. zákona č. 170/2018 Sb., zákona č. 256/2004 Sb.,
  zákona č. 247/2016 Sb., zákona č. 253/2008 Sb.);
  c. ukládání a uchovávání osobních údajů v databázi klientů (zákazníků) správce a současné
  předávání a sdílení osobních údajů s příjemci uvedenými pod bodem 4. níže;
  d. vnitřní potřeby, zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, sledování kvality
  služeb a spokojenosti klientů a optimalizace poskytovaných služeb a produktů;
  e. obchodní a (tele)marketingové, zejména nabízení služeb včetně zasílání obchodních sdělení,
  informování o produktech a službách, a to včetně cílených nabídek produktů a služeb
  založených na automatizovaném zpracování osobních údajů, vč. profilování.
 3. právní základy zpracování:
  souhlas subjektu údajů, plnění zákonných (právních) povinností správce (zejm. dle bodu 2. b. výše).
 4.  kategorie příjemců osobních údajů:
  osoby fyzické či právnické tvořící se správcem koncern a třetí osoby spolupracující se správcem;
  smluvní partneři správce, tj. zejména vázaní zástupci správce; obchodní partneři správce, tj. osoby,
  které zastupuje správce při uzavírání smluv se subjektem údajů, zejména banky, pojišťovny,
  investiční společnosti a fondy, penzijní společnosti, poskytovatelé spotřebitelských úvěrů,
  zdravotní pojišťovny, družstevní záložny; orgány veřejné moci při plnění zákonných povinností
  správce, např. Česká národní banka, Ministerstvo financí České republiky, Finanční analytický úřad
 5.  osobní údaje nebudou předávány do států mimo EU, ani mezinárodní organizaci.
 6.  doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány): po dobu využívání služeb správce,
  vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním, v případě údajů potřebných pro plnění zákonných
  povinností správce po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 7. upozorňujeme Vás na Vaše právo:
  a. požadovat po správci kdykoli přístup k Vašim osobním údajům;
  b. požadovat po správci kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení
  jejich zpracování;
  c. dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
  d. na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních údajů přímo jinému
  správci);
  e. kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena
  zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
  f. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk.
  Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;
 8. dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že poskytnutí Vašich osobních údajů je (smluvním)
  předpokladem toho, abychom Vám mohli poskytnout naše služby v plném rozsahu,
  tzn., že bez poskytnutí osobních údajů může dojít k omezení rozsahu služeb poskytovaných Vaší
  osobě.